Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 10 milionů
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2070-506-Dotacni+program+v+oblasti+vodniho+hospodarstvi.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmět dotace: podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Podprogram 1.
1. Podpora v oblasti vodárenství
Cílem podprogramu je podporovat investiční projekty určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů.

Podprogram 2.
2. Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
Podprogram podpory je zaměřen na investiční projekty určené ke zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci, včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí.

Podprogram 3.
3. Podpora staveb protipovodňové ochrany
Podprogram je zaměřen na investiční projekty zvýšení ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi.

II. Druh podpory

Podprogram 1.
Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování z jiných finančních zdrojů: maximální výše dotace 70 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 4 mil. Kč.
Při souběhu dotace s podporou z jiných finančních zdrojů: maximálně 50 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 3 mil. Kč.

Podprogram 2.
Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování z jiných finančních zdrojů: maximální výše dotace 70 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 10 mil. Kč.
Při souběhu dotace s podporou z jiných finančních zdrojů: maximálně 50 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 10 mil. Kč.

Podprogram 3.
Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování z jiných finančních zdrojů: maximální výše dotace 70 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 10 mil. Kč.
Při souběhu dotace s podporou z jiných finančních zdrojů: maximálně 50 % uznatelných výdajů. Uznatelné výdaje akce maximálně 10 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se předkládají průběžně na předepsaném formuláři včetně příloh, na adresu: Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Boryśová; borysova.michaela@kr-jihomoravsky.cz; 541652355
Ing. Dagmar Klementová, klementova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz; 541651584

Podmínky:

I. Kritéria programu

Příjemci dotace:
a) obce,
b) svazky obcí.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Pokud ano, jedná se o důvod odstoupení od smlouvy (neposkytnutí dotace).
Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz