IROP Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 14.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-4-Aktivity

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst proúplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.
Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 1 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH: 120 000 000 Kč
Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu.
Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 % státní rozpočet - 5 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 17. 9. 2015 do 14. 12. 2017.
Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz.
Kontakty pro poskytování informací: Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
- Organizační složky státu.
- Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
- Státní organizace.
- Státní podniky.
- Kraje.
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
- Obce (kromě Prahy a jejích částí).
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

II. Ostatní podmínky

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2019.
Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.
Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz