IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzva-c-6-(1)

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Specifickým cílem je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.
Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací strategie CLLD.

II. Druh podpory

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 1 900 000 000. Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí:
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají od 30. 09. 2015, 14:00 hod. do 30. 06. 2018, 14:00 hod.

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP a přímým oslovením žadatelů (prostřednictvím MS2014+).
Forma a způsob podání žádosti o podporu: Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.dotaceEu.cz/irop http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněnými žadateli jsou:
- Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

II. Ostatní podmínky

Projekty musí být realizovány od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023.
Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz