OP Doprava - Výzva č. 5, SC 4.1 Technická pomoc

PDF
Tématická oblast: Doprava
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2023
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování:
WWW: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/11/vyzva_05_SC_4.1_OPD2.pdf

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit:
- Řízení a kontrola programu.
- Podpora absorpční kapacity.
- Technické zabezpečení činností.
- Publicita.
- Vzdělávání.
- Evaluace.
- Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2021+.

II. Druh podpory

Alokace výzvy: 2 237 396 040 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podávat do 30. 6. 2023.

Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na řídicí orgán je podávána elektronickou cestou. Podrobné informace k žádosti o podporu jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Veškeré informace k programu včetně aktuální dokumentace jsou k dispozici na: http://www.opd.cz. Základní informace o způsobu předkládání projektů, jejich hodnocení, výběru a procesech souvisejících se samotnou realizací poskytují Pravidla pro žadatele a příjemce OPD.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Příjemci podpory:
- Subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava.

II. Ostatní podmínky

V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz