Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018"

PDF

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám - konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
- "mikro" energetická opatření,
a to v rodinném domě.

II. Druh podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován obnovitelný zdroj energie (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč, z toho náklady na Mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
I. kolo žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin

Žádosti lze podat v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných příloh. Žádost lze podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v úředních hodinách podatelny nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

S případnými dotazy na kotlíkovou dotaci se prosím obracejte na Mgr. Michala Zadinu (tel. 257 280 113, e-mail zadina@kr-s.cz), Ing. Marii Stáňovou (tel. 257 280 837, e-mail stanova@kr-s.cz) nebo Bc. Anetu Hamzovou (tel. 257 280 363, e-mail hamzova@kr-s.cz).


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě umístěném na území Středočeského kraje.

II. Ostatní podmínky

Žadatel o dotaci musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či jeden z manželů v případě vlastnictví rodinného domu nebo podílu na něm v rámci společného jmění manželů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz