IROP Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný Záchranný Systém

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.6.2916
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika-pro-integrovany-zachranny-system

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH: 1 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH: není stanovena

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace: 100 %
Kraje, obce: 90 %

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 31. prosince 2015 a ukončen 13. června 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2019.

Kontakty pro poskytování informací Centrum pro regionální rozvoj České republiky - viz kapitola 3 Specifických pravidel této výzvy; kontakty jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.
Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
a) MV - generální ředitelství HZS ČR;
b) HZS krajů;
c) Záchranný útvar HZS ČR;
d) obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
e) MV - Policejní prezidium ČR;
f) krajská ředitelství Policie ČR;
g) kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
h) státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Exponovaná území podle přílohy č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz