Kraj Vysočina - Dotace lesy

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Zemědělství
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Typy podporovaných projektů:
Obnova lesů poškozených imisemi (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek).
Obnova, zajištění a výchova porostů (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě).
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun, likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v lesním porostu).

II. Druh podpory

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

III. Organizační zabezpečení

Termín pro podání žádosti o příspěvek:
a) na přirozenou a umělou obnovu síjí do 31. května běžného roku,
b) do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Kontaktní osoba: Merunková Jitka, Ing. Bc., +420564602365, merunkova.j@kr-vysocina.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Příjemci podpory:
Vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

II. Ostatní podmínky

Místem realizace je pouze kraj Vysočina.
Žadatelem nesmí být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená správou lesů v majetku státu a podnik v obtížích.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz