Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Velikost dotace (Kč): do 3 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2587-506-Pravidla+pro+poskytovani+financni+podpory+na+hospodareni+v+lesich+v+Jihomoravskem+kraji+2013-2019.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 50% a vyšším (g).

II. Druh podpory

Minimální výše přiznané podpory je 1.000,-Kč.
Maximální výše přiznané podpory je 3.000.000,-Kč pro jednoho žadatele a rok.
Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

III. Organizační zabezpečení

Termín podání žádosti:
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí: od 1.1. do 30.6. běžného roku
- v ostatních případech: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.


Registrace a žádosti o podporu se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu těchto Pravidel, v písemné podobě na adresu: Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno, a to prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo poštou.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatelem je vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel.
V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která :
a) má většinový spoluvlastnický podíl, nebo
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. Toto zmocnění se musí vztahovat i na případný podpis smlouvy o poskytnutí podpory a její čerpání.

II. Ostatní podmínky

Pokud je žadatelem jiný oprávněný uživatel, přikládá k žádosti doklad o oprávnění užívat lesní pozemky (např. nájemní smlouvu) a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím podpory jinému oprávněnému uživateli. Je-li více spoluvlastníků, je třeba souhlasu vlastníka či vlastníků, kteří mají na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz