IROP Výzva č. 25 Knihovny

PDF
Tématická oblast: Kultura
Infrastruktura
Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem této dotační výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihoven včetně jejich zpřístupnění návštěvníkům.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Zvýšení ochrany knihovních fondů;
- konzervování-restaurování knihovních fondů;
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér;
- digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů;
- zabezpečení a osvětlení objektů;
- rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů; modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 1,1 mld. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých nákladů na projekt je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace činí 123 282 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 18. 3. 2016 od 15.00 hod
Ukončení přijímání žádostí: 31. 12. 2017 do 15.00 hod

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz/.
Kontaktní informace na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z této výzvy jsou k dispozici na adrese: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.

II. Ostatní podmínky

Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy a musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2021.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz