IROP Výzva č. 26 - eGovernment I.

PDF
Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. března 2016 průběžnou výzvu č. 26 "eGovernment I." k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT".

Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví:
- eCulture,
- eEducation,
- eHealth,
- eJustice,
- sociální služby, pojištění, dávky,
- výběr daní a pojištění.

Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.

II. Druh podpory

Celková alokace výzvy činí 2,3 mld. Kč. Z toho je 1, 86 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 440 mil. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 450 000 000 Kč

III. Organizační zabezpečení

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 31. března 2016 do 29. prosince 2017. Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2021.

Kontakty pro poskytování informací: Centrum pro regionální rozvoj České republiky - http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

II. Ostatní podmínky
Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz