IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchtŕaného systému

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity:
Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 4. 2016, 14:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: Nejpozději 31. 1. 2018, 14:00

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
a) MV - generální ředitelství HZS ČR;
b) hasičské záchranné sbory krajů;
c) Záchranný útvar HZS ČR;
d) MV - Policejní prezidium ČR;
e) krajská ředitelství Policie ČR;
f) kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
g) organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území ČR mimo území hl. m. Prahy.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz