INTERREG V-A Česká republika " Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Děčín
Datum uzávěrky: 30.6.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.ern.cz/index.php?D=293

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti - cílem je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu těchto zdrojů
- Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
- Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
- Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání přírodního dědictví příhraničního regionu.
- Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
- Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.
Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit - jedná se o zvýšení intenzity této spolupráce v příhraničním regionu
- Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
- Rozvoj institucí veřejné správy.
- Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.

II. Druh podpory

Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů.
Pro projekty z oblasti prioritní osy 2 je celková alokace 866 894 EUR. Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 30 000 EUR.
Pro projekty z oblasti prioritní osy 4 je celková alokace 1 300 340 EUR. Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 20 000 EUR.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 30. 6. 2022
Projektová žádost se vyplňuje v systému MS2014+ na stránkách: https://mseu.mssf.cz/ a musí být opatřena platným elektronickým podpisem.

Kontaktními osobami jsou paní Mgr. Eva Hájková, tel.: +420 485 340 987, e-mail: e.hajkova@ern.cz, paní Bc. Petra Stejskalová, tel.: +420 485 340 983, e-mail: p.stejskalova@ern.cz a paní Ing. Tereza Peřinová, tel.: +420 485 340 982, e-mail: t.perinova@ern.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Příjemcem podpory může být žadatel, který má právní subjektivitu a sídlo v Euroregionu Nisa. Žádat mohou i subjekty bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území ERN, ale na území ERN působí.

II. Ostatní podmínky

Místo realizace mikroprojektů je na celém dotačním území programu Interreg V-A.
Žadatelé mohou mikroprojekty předkládat samostatně nebo v konsorciu s místními partnerskými organizacemi z česko-polského příhraničí. Musí se jednat o právnický subjekt veřejnoprávního nebo neziskového charakteru. U partnerů bez právní subjektivity, jako jsou např. polské základní či střední školy, musí být oficiálním partnerem jejich zřizovatel.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz