INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.euroregion-silesia.cz/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu - tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit.

II. Druh podpory

Celková alokace činí 6 142 151 EUR.
Minimální výše finanční podpory je 2 000 EUR. Maximální výše podpory je 30 000 EUR pro projekty spadající do prioritní osy 2 a 20 000 EUR pro projekty z oblasti prioritních os 3 a 4. Maximální výše dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 30. 10. 2017.
Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz a musí být opatřena platným elektronickým podpisem.
Informace jsou k dispozici na adrese: Euroregion Silesia - CZ, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz, telefon: 553756220, 553756388, 553756384, mobil: 606732270, 607772647, 724763000.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Dále mohou o dotaci žádat organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území příslušného Správce, ale na území příslušného Správce působí.

II. Ostatní podmínky

- Novinkou je princip vedoucího partnera u mikroprojektů, který spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba nebo všichni partneři mikroprojektu dohodli.
- Území Euroregionu Silesia je pro účely Fondu mikroprojektů vymezeno na české straně okresy Opava, Ostrava-město a Nový Jičín, na polské straně územím okresů ratibořského, vodislavského, hlubčického a rybnického a okresních měst Rybnik a Żory.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz