INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.euregio-teschinensis.eu/fond-mikroprojektu/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 5 700 000 EUR.
Minimální výše finanční podpory je 2 000 EUR. Maximální výše podpory je 30 000 EUR pro projekty spadající do prioritní osy 2 a 20 000 EUR pro projekty z oblasti prioritních os 3 a 4. Maximální výše dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 31. 1. 2023
Projektová žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz a musí být opatřena platným elektronickým podpisem.
Kontaktním místem je na české straně sekretariát RSTS, ul. Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín (u Mostu Družby), tel.: 558 711 474, fax: 558 711 469, e-mail: rsts@tesin.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněnými žadateli jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

II. Ostatní podmínky

Žadatelé o dotaci musí mít sídlo v oblasti Euroregionu TS - ŚC. Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů: typ A - společný (tzn. s vedoucím partnerem), typ B - partnerský, typ C - samostatný.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz