IROP Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

PDF
Tématická oblast: Informační systémy
Infrastruktura
Žadatel: Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 27.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora projektů, které se zaměřují na budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
- Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
- Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
- Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem činí 1,033 mld. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč. Maximální výše dotace je následující: pro kraje 100 mil. Kč, pro organizace zřizované nebo zakládané kraji 20 mil. Kč, v případě obcí 30 mil. Kč a pro organizace zřizované nebo zakládané obcemi 15 mil. Kč.
Maximální míra podpory činí 90 % pro kraje a obce, 85 % pro organizace jimi zřizované nebo zakládané. Financování formou ex-post.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 5. 2016 od 15.00 hod
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 12. 2017 do 15.00 hod
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz.
Kontakty pro poskytování informací k této výzvě jsou dostupné na adrese: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněnými žadateli mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

II. Ostatní podmínky

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu, nejpozději však do 31. 12. 2018 u projektů s výdaji do 15 mil. Kč a do 31. 12. 2019, v případě projektů s celkovými výdaji nad 15 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz