INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Cestovní ruch
Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Obec
Nezisková organizace
Ostatní
Umístění dotace: Havířov
Frýdlant nad Ostravicí
Frýdek-Místek
Datum uzávěrky: 31.3.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://regionbeskydy.cz/grantovane-programy/2014-2020/vyzvy-pro-predkladani-mp

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu malých projektů s lokálním významem typu "lidé lidem" či "drobné investice". Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikroprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

Podporovanými aktivitami jsou:
Prioritní osa 2 - "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti"
- Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů s cílem vzniku nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, dále aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví nebo obnovu kulturních a přírodních atraktivit.

Prioritní osa 4 - "Spolupráce institucí a komunit"
- Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.
Projekty typu:
- A: společný (s vedoucím partnerem) - o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech projektových partnerů;
- B: partnerský - o dotaci žádá každý z partnerů sám;
- C: samostatný - o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

II. Druh podpory

Celkové finanční prostředky určené pro Českou republiku činí 722 500 EUR.
Prioritní osa 2 - celková alokace je 433 500 EUR, minimální výše dotace činí 2 000 EUR, maximální výše dotace je 60 000 EUR pro projekty A, 30 000 EUR pro projekty B a C.
Prioritní osa 4 - celková alokace je 289 000 EUR, minimální výše dotace činí 2 000 EUR, maximální výše dotace je 40 000 EUR pro projekty A, 20 000 EUR pro projekty B a C.
Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů a celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 15. 7. 2016
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/.
Projektové záměry je možné osobně konzultovat v kanceláři Správce Fondu mikroprojektů ve Frýdlantě nad Ostravicí a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 203 934.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
Na českém území se jedná o správní území měst a obcí:
- Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady; Sdružení měst a obcí Region Slezská brána; Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy; Dobrovolný svazek obcí Olešná; Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice; Sdružení povodí Morávky; Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky.

II. Ostatní podmínky

Povinností každého žadatele z ČR je mít zahraničního partnera, který je uvedený na seznamu vhodných žadatelů a partnerů partnerské země, a který má sídlo na území PR v těchto oblastech: vojvodství Dolnoslezské, Opolské či Slezské. Projekty musí splňovat kritéria společné přípravy a realizace mikroprojektu, společného personálu a financování mikroprojektu oběma stranami (pro projekty typu B a C stačí 3 kritéria, přičemž první dvě jsou povinná). Doba realizace mikroprojektu je zpravidla 12 měsíců, výjimečně 18 měsíců.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz