MŠMT - Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

PDF
Tématická oblast: Lidské zdroje
Inovace
Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/evropska-kosmicka-agentura-program-vyvoje-vedeckych

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány vědecko-výzkumnými pracovišti v členských zemích ESA. Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských zemích ESA, a podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky.

Z programu PRODEX lze financovat jak vývoj a výrobu hardware, tak nezbytný software a přípravné studie. Následně je možné z programu financovat i vědeckou analýzu dat získaných těmito přístroji.

Program PRODEX je řízen kanceláří ESA PRODEX Office, která sídlí v Nizozemí (ESTEC). Ředitel kanceláře PRODEX je podřízen řediteli vědeckého programu ESA a přímo komunikuje s delegáty jednotlivých členských států. Rada ESA monitoruje a kontroluje tento program a schvaluje jeho roční rozpočet.

Česká republika vstoupila do programu PRODEX současně se vstupem do ESA na Ministerské radě ESA v listopadu roku 2008. Příspěvek MŠMT je pro období 2013 - 2020 stanoven ve výši 1,5 mil. EUR ročně.


II. Druh podpory

Mzdové náklady včetně pojistného pracovníků pobírajících institucionální mzdu mohou činit nejvýše 8 tis. EUR ročně na osobu. Pro pracovníka přijatého a plně pracujícího pouze na řešení projektu je tento limit 20 tis. EUR. U projektů, k jejichž řešení je plánováno více pracovníků, nemohou celkové mzdové náklady přesáhnout 50 tis. EUR ročně, jde-li o projekt s vývojem letového zařízení a 30 tis. EUR ročně u projektu na zpracování naměřených dat. Uvedené částky představují horní meze zmíněných mzdových nákladů a nejsou tedy v žádném případě míněny jako nárokové, ani jako paušální pro každého člena řešitelského kolektivu. Jejich přiznání vždy vyžaduje příslušné zdůvodnění.

Výše režie je stanovena na 10 % celkových způsobilých běžných nákladů projektu.


III. Organizační zabezpečení

Jak podat projektový návrh do programu PRODEX a pravidla jeho vyhodnocování

Návrh na financování projektu žadatel předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím sekretariátu Českého výboru PRODEX na formuláři PRODEX Office ESA (příloha je k dispozici na stránce dole), který zašle vyplněný na emailovou adresu ondrej.novak msmt.cz. Návrh musí obsahovat podpis žadatele a statutárního zástupce žadatele. Česká republika vstoupila do programu PRODEX současně se vstupem do ESA na Ministerské radě ESA v listopadu roku 2008. Příspěvek MŠMT je pro období 2013 - 2020 stanoven ve výši 1,5 mil. EUR ročně.

Spolu s návrhovým formulářem žadatel rovněž vyplní čestné prohlášení o účasti stejných pracovníků na jiných projektech podobného zaměření či jiných projektech kosmického výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že celý proces schvalování návrhu může trvat šest měsíců i déle, doporučuje se tuto prodlevu při plánování podání návrhu projektu zohlednit, tj. naplánovat předložení návrhu s ohledem na harmonogram konsorcia a ESA.

O souhlasu s udělením podpory rozhoduje v souladu se zněním zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. MŠMT je také poskytovatelem podpory ("funding agency"). Podpořené návrhy projektů jsou následně postupovány PRODEX Office ESA.

Kontakt:
Ondř ej Novák

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor výzkumu a vývoje
e-mail: ondrej.novak@msmt.cz
tel.: +420 234 811 118

Podmínky:

I. Kritéria programu

Pravidla pro hodnocení návrhů projektů do programu PRODEX
1. Program PRODEX je určen přednostně na financování vývoje a výroby přístrojové části letového zařízení nebo jeho softwarové výbavy, určeného pro vědecký experiment, a to včetně přípravy obsahující vývoj specificky pro daný experiment potřebných pozemních přístrojů a programů. Pro zajištění vědeckého přínosu z uskutečněných letových experimentů je možné z programu PRODEX rovněž financovat zpracování a analýzu naměřených dat. V ojedinělých a perspektivních případech lze přijmout k financování i projekt obsahující zpracování dat z jiných než vlastních družicových vědeckých experimentů. V každém případě však návrh projektu předložený k financování z programu PRODEX musí principiálně splňovat podmínku slučitelnosti s programovými aktivitami ESA.
2. Členové Českého výboru PRODEX (CPC - Czech PRODEX Committee) hodnotí téma projektového návrhu dle bodu 1) z hlediska zájmu rozvoje příslušné oblasti v České republice i z hlediska finanční náročnosti. CPC zajistí dva odborné posudky od nezávislých posuzovatelů z hlediska vědecké hodnoty projektu a z hlediska finanční náročnosti.
3. Finanční hodnocení bere v úvahu výši a odůvodnění požadovaných investic, cestovného a drobného vybavení vzhledem k cíli a náročnosti věcného záměru projektu.
4. U nákladů za průmyslový vývoj prováděného dodavatelskou firmou se hodnotí, zda se jedná o cenu obvyklou.
5. Jedná-li se o návrh z organizace, která v době podání návrhu již řeší jiný projekt kosmického výzkumu, přihlíží se k rozsahu případné plánované účasti stejných pracovníků a také k tomu, jak žadatel zvládá řešení již běžícího projektu.


II. Ostatní podmínky

Český výbor PRODEX

Za účelem hodnocení návrhů projektů z programu PRODEX a kontroly realizace vybraných a finančně podpořených projektů, jejich výsledků a výstupů, byl příkazem č. 49/2009 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zřízen 21. prosince 2009 Český výbor PRODEX (CPC - Czech PRODEX Committee). Tento příkaz byl změněn příkazem č. 51/2011 ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Do Českého výboru PRODEX byli nominováni zástupci vědecko-výzkumné obce, reprezentující obory kosmického výzkumu v České republice.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz