IROP Výzva č. 36 ""Stanice integrovaného záchranného systému"

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 300 milionů
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.
Podpořeny budou projekty, které zajistí adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

II. Druh podpory

Alokace výzvy činí více jak 2 mld. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 300 mil. Kč na jeden projekt. Maximální procentuální míra dotace činí 90 % pro kraje a obce, v případě ostatních oprávněných žadatelů budou projekty financovány až do výše 100 % celkových nákladů. Forma financování ex-post.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2016 od 16.00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2017 v 16.00 hod
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz.
Kontaktní informace na pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky jsou k dispozici na odkazu: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadateli pro tuto výzvu mohou být: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

II. Ostatní podmínky

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč a nejpozději do 31. prosince 2020 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz