Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji

PDF
Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2019
Velikost dotace (Kč): do 500 tisíc
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: https://www.kr-zlinsky.cz/program-vouchery-asistence-aktuality-13283.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 mil. Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
Příprava strategického projektu:
- Zajištění týmu pro přípravu strategického projektu.
- Realizace odborných studií, analytických a koncepčních prací pro účely kvalitní realizace strategického projektu (studie proveditelnosti, marketingová studie, analýza rizik, analytické konzultace a jiné analytické práce vztahující se ke koncepčnímu nastavení projektu).
- Realizace workshopů a pracovních skupin.
- Odborné konzultace se zahraničním partnerem v případě, že strategický projekt je připravován pro podání žádosti do mezinárodního podpůrného programu, jako např. Horizon 2020.

II. Druh podpory

Neinvestiční dotace s celkovou alokací 3 000 000 Kč.
Minimální výše dotace činí 100 000 Kč na jeden projekt. Maximální výše dotace je stanovena na 500 000 Kč. Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín přijímání žádostí je od 1. 8. 2016 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin.
Žádosti se předkládají v předepsaném formuláři písemně na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: petr.vrana@kr-zlinsky.cz.

Kontaktní osobou pro odborné dotazy je Mgr. Et Mgr. Petr Vrána, e-mail: petr.vrana@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 411, pro případ administrativních záležitostí je k dispozici Ing. Andrea Trávníčková, e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 415.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněným žadatelem jsou veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem, či pobočkou (provozovna, detašované pracoviště), ve Zlínském kraji.

II. Ostatní podmínky

V rámci programu není omezen počet žádostí na jednoho žadatele. Aktivity projektu musí být realizovány na území Zlínského kraje s přímým dopadem aktivit na tento kraj. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 30. 4. 2019.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz