IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-40-Vybrane-silnice-II-a-III-tridy-IP-IPRU

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko - Jablonecké a Zlínské aglomerace.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic.

II. Druh podpory

Celková alokace je téměř 890 mil. Kč.
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Projekty budou financovány do 85-90 % celkových nákladů. Financování formou ex-post.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2022
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz.

Kontaktní informace na pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky jsou k dispozici na odkazu: http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávněnými žadateli jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

II. Ostatní podmínky

Realizace projektů se týká prioritně regionální silniční sítě na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území u vedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku silnic za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou nezpůsobilé. Lhůta pro ukončení projektů je 30. 6. 2023.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz