IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrované projekty IPRÚ

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Kraj
Obec
Umístění dotace: Karlovy Vary
Jihlava
Zlín
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzva-c-41-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále je určena pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
- Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.
- Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

II. Druh podpory

Celková alokace činí 540 mil. Kč.
Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246 565 000 Kč, v ostatních případech 123 282 000 Kč. Projekty budou financovány do maximální výše 90 -100 % celkových nákladů. Forma financování ex-post.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí: 3. 8. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 v 16.00 hodin
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+ na adrese: https://mseu.mssf.cz.

Kontaktními osobami jsou paní Ing. Lenka Modrovičová, tel.: 731 645 187, e-mail: lenka.modrovicova@crr.cz, paní Ing. Kristýna Bidlová, tel.: 735 158 117, e-mail: kristyna.bidlova@crr.cz a paní Ing. Lenka Kolářová, tel.: 603 565 011, e-mail: lenka.kolarova@crr.cz.
Ostatní aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Příjemci podpory mohou být, v závislosti na aktivitách projektu, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven.

II. Ostatní podmínky

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Realizace projektů se týká území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava, vymezená ve schválených integrovaných plánech rozvoje území.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz