IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-42-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-integrovane-projek

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

Podporované aktivity jsou:
- Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory pro kraje a organizace zřizované kraji činí 90 % celkových způsobilých nákladů, pro organizace zakládané kraji 85 %.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 23. 8. 2016, 16:00
Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2022, 14:00
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO IROP (kontakty využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+).
Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty- irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.


Podmínky:

I. Kritéria programu

II. Ostatní podmínky


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz