IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje " integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Územní plány
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností, které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.

Aktivita Regulační plány
Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.

Aktivita Územní studie
Zpracování územních studií:
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny.

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena
Míra podpory: 95 % celkových způsobilých nákladů projektu

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 19. 8. 2016, 16:00
Ukončení přijímání žádostí: 26. 8. 2016, 16:00
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce s rozšířenou působností

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Aktivity Územní plány a Regulační plány - území obcí s rozšířenou působností, která leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD. Aktivita Územní studie - území správního obvodu obce s rozšířenou působností, které leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz