IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky:
- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Digitalizace památek a mobiliářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Muzea
- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

Aktivita Knihovny
- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246 565 000 Kč, v ostatních případech 123 282 000 Kč.
Projekty budou financovány do maximální výše 90-100 % celkových nákladů.
Forma financování ex-post.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 2. 9. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2022
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Aktivita Památky - Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Aktivita Muzea - Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
Aktivita Knihovny - Knihovny, v případě, že plní funkci krajské knihovny a zřizovatelé knihoven v případě, že plní funkci krajské knihovny.

II. Ostatní podmínky

Území realizace je území aglomerací vymezená v integrovaných strategiích ITI pro Hradecko-pardubickou, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci.
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz