IROP Výzva č. 51 Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: České Budějovice
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Jablonec nad Nisou
Mladá Boleslav
Zlín
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-IPRU

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci - Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
- Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
- Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

II. Druh podpory

Aktivita Terminály a parkovací systémy: Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
Aktivity Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Výše podpory 85 - 100 % celkových způsobilých nákladů (dle žadatele).

III. Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 15. 9. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 29. 12: 2017

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO IROP. Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
U aktivit Terminály a parkovací systémy také dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu také dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) a Ministerstvo dopravy ČR.
U aktivit Nízkoemisní a bezemisní vozidla také provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

II. Ostatní podmínky

Území realizace je území aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ. U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla - Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii IPRÚ) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
U aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava - V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného IPRÚ uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.
II. Ostatní podmínky


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz