IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví " integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Památky
Revitalizace a zatraktivnění:
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Muzea
- Zvýšení ochrany sbírkových fondů
- Konzervování-restaurování sbírkových předmětů
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
- Odstraňování přístupových bariér
- Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
- Zabezpečení a osvětlení objektů
- Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Knihovny
- Zvýšení ochrany knihovních fondů
- Konzervování-restaurování knihovních fondů
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
- Odstraňování přístupových bariér
- Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
- Zabezpečení a osvětlení objektů
- Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
- Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: ŘO IROP nestanovil
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč.
Maximální výše celkových výdajů:
- pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč
- pro ostatní projekty: 123 282 000 Kč

III. Organizační zabezpečení

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 10. 2022, 14:00

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO IROP (kontakty využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+). Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu.
Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ nebo http://www.dotaceEu.cz/irop.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Aktivita Památky
- Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Aktivita Muzea
- Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:
- muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.
Aktivita Knihovny
- Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
- Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

II. Ostatní podmínky

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz