Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel v Moravskoslezském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Cestovní ruch
Přeshraniční spolupráce
Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 3 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-financovani-akci-s-podporou-eu-pro-obce-do-3-tis--obyvatel-78089/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.
Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské oblasti.

Účelová investiční dotace bude příjemci dotace z fondů EU poskytnuta na kofinancování projektů v rámci:
- Integrovaného operačního programu(PO 1, PO2, PO3).
- Operačního programu Životní prostředí (PO 1, PO 3, PO 4).
- Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
- Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální výše dotace je 3 000 000 Kč.
Procentuální výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude činit maximálně 80 % vlastního podílu příjemce.
Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017.
Kontaktní osoby: Bc. Petr Zajac, tel. 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce do 3 000 obyvatel.
- Dobrovolné svazky obcí.
Členská obec s počtem obyvatel nad 3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.

II. Ostatní podmínky

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz