Interreg V-A Česká republika - Polsko Společné řízení rizik

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.3.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na přeshraniční akceschopnost, tedy schopnost včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální povahy, nebo vyvolané lidskou činností.

Investiční priority:
- Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.
- Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice.
- Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace může dosahovat až 100 %.
Minimální částka podpory příspěvku Unie na operaci je 40 000 EUR.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány do 7. 3. 2017. Žadatel zvolí příslušnou výzvu podle toho, zdali většina celkových způsobilých výdajů daného projektu je vynaložena k realizaci indikátoru výstupu:
1) Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení, nebo
2) Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibilityPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
- Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
- Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

II. Ostatní podmínky

Projekt může být realizován pouze na území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz