IROP Výzva č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI"

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin,
- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnost,
- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

II. Druh podpory

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy - 100 %
- Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku - 90 %
- Kraje, obce a jimi zřizované organizace - 90 %
- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty - 95 %
- Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace - 95 %
- Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích - 85 %

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány do 31. 10. 2022, 14:00 hod.
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
- kraje
- organizace zřizované kraji
- organizace zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované obcemi
- organizace zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území aglomerace vymezená ve schválené strategii Pražské, a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace, mimo území hlavního města Prahy.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz