IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI"

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Sociální
Bydlení
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI

Popis:

I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
c) Rozvoj komunitních center - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
d) Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

II. Druh podpory

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center:
- Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
- Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Aktivita Sociální bydlení:
- Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
- Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012 (Obce: 15 000 000 Kč a NNO, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč).

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019.
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
a) Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
b) Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
c) Aktivita Sociální bydlení - obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Území realizace jsou Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústeckochomutovské aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz