OP PIK - Úspory energie - Výzva II.

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Velikost dotace (Kč): do 250 milionů
Procento spolufinancování: do 70 %
WWW: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
- využití odpadní energie ve výrobních procesech,
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč. Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč.
Míra podpory u projektu:
a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018.

Informace o programu podpory "Úspory energie" a Výzvě žadatelům poskytne:
Agentura pro podnikání a inovace API
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- malé, střední podniky a velké podniky; typy podporovaných právních forem jsou stanoveny textem Výzvy.

II. Ostatní podmínky

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz