IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj
Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-64-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-IPRU

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
Maximální výše podpory z EFRR: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022.

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Proejkty mohou být realizovány na území aglomerací Liberce - Jablonce nad Nisou a Zlína.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz