IROP Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
Maximální výše podpory z EFRR: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2016.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022.

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Projekty mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu sociálního podnikání zvolili jako jednu ze svých priorit.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz