IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Obec
Nezisková organizace
Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Podporované aktivity:
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
Maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu dle typu žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 1. 2017 do 31. 10. 2022. Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

II. Ostatní podmínky

Území vymezené ve strategiích ITI " Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Mimo území hl. m. Prahy.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz