Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/tema-roku/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé projektové partnery, aby se ve svých společných záměrech soustředili na posilování mediální kompetence. Podporovat bude projekty pro všechny věkové skupiny, které překračují hranice obou států, diferencovaně a kriticky se vyrovnávají s mediální nabídkou a přispívají ke smysluplnému využívání médií.

Projekty by se měly zabývat těmito tématy:
1. Kritické přijímání informací a mediálních nabídek a uvážlivé zacházení s nimi
2. Úloha médií v česko-německých vztazích
3. Morální, etické a bezpečné chování na internetu
4. Zprostředkování základních vědomostí za účelem aktivního a účelného využívání médií

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové náplně projektu a mělo by se vztahovat k české a/nebo německé společnosti.

II. Druh podpory

Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Maximální výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající náklady je třeba hradit z vlastních a/nebo jiných zdrojů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány kontinuálně po celý rok.Podmínky:

I. Kritéria programu

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba. Podmínkou podání žádosti je registrace v on-line systému a vytvoření uživatelského účtu.

II. Ostatní podmínky

Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Výjimkou jsou projekty renovací památek, kde může realizace projektu být až dva roky. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje výlučně provozní náklady institucí.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz