Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Kultura
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Velikost dotace (Kč): do 700 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-cestovniho-ruchu-v-turistickych-regionech-jeseniky-a-stredni-morava-prijem-zadosti-1-2-28-2-cl-3741.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je podpora akcí/projektů, které splňují následující kritéria:
a) dobře turisticky dostupné, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury,
b) efektivně využívající celé portfolio svého širokého přirozeného potenciálu a svého dobrého image,
c) atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu,
d) nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu,
e) nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 700 000 Kč u investičních žádostí a 200 000 Kč u neinvestičních žádostí.
Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/projektu uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 %, celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 do 12:00 hodin.
Kontaktní osoby: Bc. Tomáš Weber. (tel.: 585 508 331, email: t.weber@kr-olomoucky.cz)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatelem může být pouze:
a) fyzická osoba, která:
I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
II. nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/projektu budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
b) právnická osoba, kterou je:
I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
II. dobrovolný svazek obcí v územním obvodu Olomouckého kraje,
III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
IV. jiná právnická osoba jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/projektu budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

II. Ostatní podmínky

Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz