Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 31.5.2017
Velikost dotace (Kč): do 10 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-na-ziskani-trenerske-licence-prijem-zadosti-1-3-31-5-cl-3728.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního titulu je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže v kolektivních a individuálních sportech ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
Kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Machálek, email: m.machalek@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 376Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- fyzická osoba, která:
I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
II. nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo nebo provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt nebo sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

II. Ostatní podmínky

Projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz