Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 5 milionů
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/448/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

II. Druh podpory

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být podpora poskytnuta až do výše 100 % nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat do 31. 10. 2017.

Kontaktní osoby:
Ing. Róbert Miček - robert.micek@plzensky-kraj.cz, +420377195149
Jarmila Syslová - jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz, +420377195556
Petra Jarošová - petra.jarosova@plzensky-kraj.cz, +420377195531
JUDr. Helena Lucáková - helena.lucakova@plzensky-kraj.cz, +420377195130
Ing. Ivan Kraus - ivan.kraus@plzensky-kraj.cz, +420377195788

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotace může být poskytnuta pouze vlastníku majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje.
Žadatelem a příjemcem dotace může být obec i jiné právnické osoby, i fyzické osoby.

II. Ostatní podmínky

Příjemce musí projekt realizovat na území kraje a výsledky projektu musí být využity na území kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz