Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 25.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 20 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/446/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy:
a. Živá kultura v Plzeňském kraji podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK
b. Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání (jedná se výhradně o vlastní umělecké aktivity žadatele)

II. Druh podpory

Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 5 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 20 000 Kč.
Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Výzva k podávání žádostí bude v aplikaci otevřena od 20.01.2017 průběžně do 25.10.2017 do 17.00 hodin. Žádost musí být v aplikaci podána vždy nejpozději 10 kalendářních dní před zahájením realizace daného projektu.

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Stachová - jana.stachova@plzensky-kraj.cz, +420377195395
Mgr. Pavlína Steidlová - pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz, +420377195799

Podmínky:

I. Kritéria programu

Okruh způsobilých žadatelů a základní podmínky pro poskytnutí dotace:
a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu
b) žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem
c) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji
d) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje

II. Ostatní podmínky

Žadatel může do tohoto Programu podat nejvýše jednu žádost do každého tematického okruhu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz