OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
- aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

II. Druh podpory

Celková alokace: 370 mil. Kč.
Výzva se vztahuje na individuální projekty.
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí pro aktivitu 1.1.1 4 mil. Kč a pro aktivitu 1.1.2 1 mil. Kč.
Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce/města
- Dobrovolné svazky obcí
- Příspěvkové organizace
- Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

II. Ostatní podmínky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Cílovým územím je území ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Plzeňské metropolitní oblasti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz