OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
- Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

II. Druh podpory

Celková alokace: 30 000 000 Kč.
Výzva se vztahuje na individuální projekty.
Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce/města
- Dobrovolné svazky obcí
- Příspěvkové organizace
- Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

II. Ostatní podmínky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
Žadatelem o podporu musí být vždy hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury.
Cílovým územím je území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz