OP ŽP - 82. výzva, PO 1, SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Obec
Kraj
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Poprorované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

II. Druh podpory

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 50 mil. EUR, minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000 Kč bez DPH.
Maximální výše podpory je 85 % způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín příjmu žádostí je od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby - podnikající.

II. Ostatní podmínky

Cílové území je Brněnská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz