OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Obec
Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
Dotace může tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace programu je 200 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00).
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

II. Ostatní podmínky

Projekt může být realizován na území Ústecko-Chomutovské aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz