Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji

PDF
Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/451/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace

II. Druh podpory

Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána elektronicky přes systém eDotace, který je přístupný na internetových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz. Žádosti lze podávat od 31. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

Kontaktní osoby:
JUDr. Jiří Tyc - jiri.tyc@plzensky-kraj.cz, +420377195319

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotaci (podporu) lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

II. Ostatní podmínky

Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený za použití dotace nesmí být po dobu 3 let od poskytnutí dotace převeden na třetí osobu ani pronajat a měl by být opatřen logem Plzeňského kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz