Kraj Vysočina - Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem:
- náklady na dopravu do a z místa studia v partnerském regionu (jedna cesta tam a jedna cesta zpět v ekonomické třídě pro každý akademický rok);
- náklady na ubytování;
- náklady na školné (tzn. vzdělávání nikoliv stravné) v zahraniční veřejné vysokoškolské instituci.

II. Druh podpory

Výše podpory na úhradu nákladů za dopravu se liší v návaznosti na danou zemi. Jedná se o paušální částku za každý akademický rok v této výši: Francie 4 000 Kč, Rakousko a Ukrajina 2 000 Kč, Slovensko 1 000 Kč, Čína 22 000 Kč, Bělorusko a Finsko 10 000 Kč.
Výše podpory pro náklady na ubytování tvoří paušální částka 15 000 Kč za každý akademický rok.
Výše podpory na úhradu školného je maximálně 20 000 Kč na rok.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017.
Kontaktní osoby: Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem může být pouze fyzická osoba mladší 35 let, která je státním občanem České republiky s trvalým pobytem na území Kraje Vysočina, a to nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti.

II. Ostatní podmínky

Žadatel musí být dále přijat ke studiu na zahraniční veřejné vysoké škole v partnerském regionu, které je předmětem žádosti a musí mít ukončený požadovaný stupeň vzdělání, které předchází dalšímu studiu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz