Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace
Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit sportovce při reprezentaci Kraje na mistrovství.

II. Druh podpory

U jednotlivců může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč.
U kolektivů či výprav může dotace činit nejméně 3 000 Kč a nejvýše 40 000 Kč.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň maximálně 40 % z celkových prokázaných uznatelných nákladů.
V rámci celkových nákladů lze hradit pouze náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob), náklady na ubytování a stravné a náklady na startovné na mistrovství.

III. Organizační zabezpečení

Posledním termínem podání žádosti je den 31. 10. Žádosti podané po tomto termínu nebudou v daném roce vyřizovány.
Kontaktní osoby: Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Dotace může být poskytnuta:
a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele, které mají sídlo v Kraji Vysočina,
b) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení, resp. spolky, ústavy a nadace, které mají sídlo v Kraji Vysočina,
c) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, které mají sídlo v Kraji Vysočina.

II. Ostatní podmínky

Nominace na mistrovství musí probíhat ve spolupráci s příslušným sportovním svazem; oficiální svazové nominace a propozice mistrovství jsou povinnými přílohami žádosti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz