Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a ve sportovních disciplínách

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace
Ostatní
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů mistrovství.
Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Posledním termínem podání žádosti je den 31. 10. Žádosti podané po tomto termínu nebudou v daném roce vyřizovány.
Kontaktní osoby: Mach Ivo, Mgr., +420564602940, mach.i@kr-vysocina.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Dotace může být poskytnuta:
a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele
b) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení 1), resp. spolky, ústavy a nadace
c) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

II. Ostatní podmínky

Žádost o dotaci předloží žadatel vždy nejpozději 2 měsíce před konáním mistrovství.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz