Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 50 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu "Erasmus+", projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

II. Druh podpory

Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s realizací projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o dofinancování je možné Kraji předložit nejpozději dne 30. listopadu příslušného roku. Žádost předkládá žadatel na předepsaném formuláři v elektronické podobě na e-mail: lysova.k@kr-vysocina.cz a současně v písemné podobě včetně příloh na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Kontaktní osoby: Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Dotace může být poskytnuta:
a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele
b) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení 1), resp. spolky, ústavy a nadace
c) právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní), založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

II. Ostatní podmínky

Žadatel o dotaci musí mít sídlo v Kraji Vysočina.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz