Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 10 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2070-506-Dotacni+program+v+oblasti+vodniho+hospodarstvi.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogramy.

Podprogram 1. Podpora v oblasti vodárenství
Podprogram 2. Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
Podprogram 3. Podpora staveb protipovodňové ochrany.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace může u všech tří podprogramů činit 70 % celkových uznatelných výdajů.
Uznatelné výdaje akce v rámci prvního podprogramu mohou být max. 4 mil. Kč, v rámci druhého a třetího podprogramu je max. částka stanovena na 10 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí probíhá průběžně během roku.
Kontaktní osoby:
Ing. Michaela Legerská; legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz; 541652355
Ing. Mojmír Pehal; pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz; 541652685
PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D; svoboda.arnost@kr-jihomoravsky.cz; 541651584

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- obce, svazky obcí.

II. Ostatní podmínky

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury se děje v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje jako strategickým dokumentem kraje v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz