Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost

PDF
Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování:
WWW: https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=13

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spoluúčast žadatele tedy tvoří vždy min. desetinu všech výdajů. Mezi podpořitelné výdaje nepatří u dotací na akce osobní výdaje (mzdy, vč. zákonných odvodů, cestovné, DPP, DPČ) přesahující 10 % celkových výdajů a obecně u všech dotací nelze podpořit např.: úhradu DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. U ostatních výdajů mohou orgány, které žádost schvalují, určit rozsah a výši podpořitelných výdajů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.krkralovehradecky.cz). Příjem žádostí probíhá do konce roku.
Pokud je požadována dotace na investiční výdaje, nebo výše požadavku přesahuje 100 000,- Kč, dotační řízení zpravidla administruje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Mgr. Petr Kamenický, tel. 495 817 256, e-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz; pokud je požádána dotace na neinvestiční výdaje (vč. osobních) a výše požadované dotace nepřesahuje 100 000,- Kč, dotační řízení zpravidla administruje Odbor kanceláře hejtmana, Ing. Petra Teplá, tel. 495 817 352, e-mail: ptepla@kr-kralovehradecky.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Na poskytnutí dotace není právní nárok a žádosti jsou vždy posuzovány jednotlivými orgány kraje také s přihlédnutím k ekonomické situaci žadatele a míře naléhavosti řešení. Vzhledem k tomu, že většina finančních prostředků na poskytování individuálních dotací je určena až na základě hospodářského výsledku a v omezeném rozsahu, kraj si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci v plné požadované výši, nebo zamítnout poskytnutí požadované dotace bez udání bližšího důvodu.

II. Ostatní podmínky

O schválení dotace rozhoduje (dle požadované výše) v souladu se zákonem o krajích buď Rada Královéhradeckého kraje, nebo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. U investic a částek nad 100.000 Kč rozhodnutí předchází doporučení věcně příslušného výboru a gestora z řad členů rady.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz